Informácie pre občanov

Rok 2024

1 2 >

Rok 2023

1 2 >

2022

1 2 3 >
  Oznam o cestovaní zadarmo mestskou hromadnou dopravou v meste Považská Bystrica od 01.01.2022 vybranými skupinami obyvateľov.
  Oznámenie Štatistického úradu SR o štatistickom zisťovaní o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v období od 04.02.2022 do 22.07.2022.

2021

  Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií organizovaných obcou v roku 2021
  Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Klieština v roku 2021
  Dobrovoľný dotazník pre obyvateľov obce Klieština k vypracovaniu Programu rozvoja obce Klieština na roky 2021-2027, ktorý môžu občania po vyplnení do 22.2.2021 doručiť (osobne, poštou, elektronicky) na obecný úrad v Klieštine.
  Celoplošné testovanie obyvateľov obce Klieština dňa 23.01.2021
  Uznesenie Vlády SR č. 30 zo 17.1.2021 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. s účinnosťou od 27.1.2021 a končiacim uplynutím dňa 7.2.2021
  Vyhláška Úradu VZ SR č. 13/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí a Vyhláška ÚVZ SR č. 14/2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
  Informačné linky k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
  Informácie k elektronickému sčítaniu obyvateľov v období od 15.2.2021 do 31.3.2021
  Testovanie rodičov detí navštevujúcich MŠ, 1. stupeň ZŠ a študentov posledných (končiacich) ročníkov stredných škôl z obcí Marikovskej doliny dňa 06.02.2021 v Kultúrnom dome v Dolnej Marikovej
  Uznesenie vlády SR č. 77 z 5.2.2021 o predĺžení trvania núdzového stavu na území SR na obdobie 40 dní s účinnosťou od 8.2.2021, ktoré končí uplynutím 19.3.2021.
  Uznesenie vlády SR č. 78 z 5.2.2021 k návrhu na vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.
  Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 41, 42, 45 a 47, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia účinné od 8.2.2021.
  Informácia o otvorených odberových miestach - testovanie Covid-19 s uvedením času otvorenia v meste Považská Bystrica od 08.02.2021
  Informácia o dátumoch a časoch testovania na ochorenie Covid 19 v obciach v okrese Považská Bystrica v dňoch 12.02.2021 - 13.02.2021
  Informácia o miestach a časoch testovania na ochorenie COVID-19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 19.02.-20.02.2021.
  Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Klieština za rok 2020.
  Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Klieština dňa 26.02.2021.
  Informácia o miestach a časoch testovania na ochorenie Covid 19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 26.02.2021 - 27.02.2021
  Informácia o miestach a časoch testovania občanov na ochorenie Covid 19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 05.03.2021 - 06.03.2021.
  Informácie pre občanov - Čo robiť v prípade pozitívneho výsledku vyšetrenia na COVID-19.
  Vyhlášky Úradu VZ SR č. 97/2021, 98/2021 a 99/2021, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 08.03.2021.
  Uznesenie Vlády SR č. 123 z 28.2.2021 o obmedzení slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 3.3.2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 19.3.2021.
  Oznámenie o zmene výšky poplatku za káblovú televíziu od 01.04.2021.
  Informácia o miestach a časoch testovania občanov na ochorenie COVID-19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 12.03.2021 a 13.03.2021
  Informácie pre občanov - informačné kancelárie pre pomoc obetiam trestných činov
  Informácie pre občanov - pomoc obetiam trestných činov
  Informácie pre občanov - kontakty na informačnú kanceláriu v Trenčíne pre obete trestných činov
  Informácia o miestach a časoch testovania občanov na ochorenie Covid-19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 19.03.2021 a 20.03.2021
  Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi
  Informácia pre občanov - Čo robiť aby nevznikol v lese požiar
  Chráňme lesy pred požiarom - plagát z OR HaZZ v Považskej Bystrici
  Uznesenie vlády SR č. 160 zo 17.3.2021 o obmedzení slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 20.3.2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28.4.2021
  Informácia o miestach a časoch testovania občanov na ochorenie Covid 19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 26.03.2021 a 27.03.2021.
  Vyhlášky Úradu VZ SR z 19.03.2021, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia č. 132/2021 s účinnosťou od 20.03.2021 a č. 130/2021, 131/2021, 133/2021 s účinnosťou od 22.03.2021.
  Informácia o miestach a časoch testovania na ochorenie Covid 19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 01.04.2021 - 03.04.2021
  Informácia o miestach a časoch testovania občanov na ochorenie Covid 19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 08.04.2021 - 10.04.2021
  Vyhláška RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici č. 158 zo dňa 08.04.2021, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava.
  Informácia o miestach a časoch testovania občanov na ochorenie Covid 19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 15.04.2021 - 17.04.2021.
  Výzva RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici na preventívnu celoplošnú deratizáciu na území miest a obcí okresov PB, PU, IL.
  Uznesenie Vlády SR č. 203 zo 16.4.2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
  Informácia o dátumoch a časoch testovania občanov na ochorenie Covid 19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 22.04.2021 - 24.04.2021.
  Vyhláška ÚVZ SR č. 175 účinná od 19.4.2021 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.
  Vyhláška ÚVZ SR č. 176 účinná od 19.4.2021 k povinnostiam osôb po vstupe na územie SR.
  Vyhláška ÚVZ SR č. 186 účinná od 19.4.2021 k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.
  Vyhláška ÚVZ SR č. 187 účinná od 19.4.2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.
  Informácia o dátumoch a časoch testovania občanov na ochorenie Covid 19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 29.04.2021 - 01.05.2021.
  Uznesenie Vlády SR č. 215 z 26.04.2021 o predĺžení núdzového stavu od 29.04.2021 do 28.05.2021.
  Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Klieština dňa 11.05.2021
  Informácia o dátumoch a časoch testovania občanov na ochorenie COVID-19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 06.05.2021 a 07.05.2021.
  Informácia o miestach a časoch testovania občanov na ochorenie Covid 19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 13.05.2021 a 14 05.2021.
  Upozornenie Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Považská Bystrica pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
  Zmena plánu kultúrno-spoločenských a športových akcií v obci Klieština v roku 2021.
  Zoznam Mobilných odberových miest v okrese Považská Bystrica
  Uznesenie Vlády SR č. 260 zo 14.05.2021 k návrhu na skončenie núdzového stavu uplynutím 14.05.2021.
  Vyhláška ÚVZ SR č. 206/2021 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, účinná od 17.05.2021.
  Vyhláška ÚVZ SR č. 207/2021 k obmedzeniu prevádzok, účinná od 17.05.2021.
  Vyhláška ÚVZ SR č. 208/2021 k obmedzeniam hromadných podujatí, účinná od 17.05.2021.
  Vyhláška ÚVZ SR č. 204/2021 k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, účinná od 10.05.2021.
  Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce
  Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027".
  OZNAM k budovaniu optickej siete v obci Klieština a pripájaniu jednotlivých domov na optickú sieť.
  Informačný list Slovak Telekom. a.s. k budovaniu optickej siete v obci Klieština a pripájaniu jednotlivých domov na optickú sieť.
  Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete - optická sieť v obci Klieština.
  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 21.6.2021 od 12.00 hod. do odvolania.
  Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Klieština dňa 04.08.2021
  Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 02.08.2021 12:00 hod.
  Mimoriadne núdzové opatrenia vydané hlavným veterinárnym lekárom, ústredným riaditeľom ŠVPS SR profesorom MVDr. Jozefom Bírešom v nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných s platnosťou a účinnosťou od 03.08.2021 do odvolania.
  Všeobecné obmedzenia kapacity podľa COVID Automatu platné od 16.08.2021 pre svadby, kary, oslavy či večierky.
  Všeobecné obmedzenia kapacity podľa COVID Automatu platné od 16.08.2021 pre hromadné podujatia.
  Všeobecné obmedzenia kapacity podľa COVID Automatu platné od 16.08.2021 pre reštaurácie, kaviarne a bary.
  Všeobecné obmedzenia kapacity podľa COVID Automatu platné od 16.08.2021 pre fitness centrá.
  Všeobecné obmedzenia kapacity podľa COVID Automatu platné od 16.08.2021 pre prekrytie horných dýchacích ciest.
  Upozornenie združenia NIMNICA na pohyb po novej komunikácii na bývalom železničnom telese medzi mestskou časťou Nosice a mestskou časťou Dolný Milochov.
  Zverejnenie zámeru prenechania nehnuteľného majetku obce Klieština do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Klieština dňa 07.10.2021.
  Leták MZ SR - Prečo sa dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19
  Výzva RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici na preventívnu celoplošnú deratizáciu na území miest a obcí okresov PB, PU, IL - jeseň 2021.
  Zaradenie okresov v SR podľa Covid automatu v období od 08.11.2021 do 14.11.2021
  Národná linka na pomoc deťom v ohrození – bannery k sprevádzkovaniu uvedenej štátnej linky pomoci pre ohrozené deti.
  Covid automat - Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2,verzia 4.3, schválená 18.11.2021.
  Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR zverejneným vo Vestníku vlády SR (prevádzky, hromnadné podujatia) účinným od pondelka 22.11.2021.
  Uznesenie Vlády SR č. 695 z 24.11.2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. - účinnosť od 25.11.2021.
  Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR platným od 25.11.2021 (prevádzky, hromnadné podujatia, dýchacie cesty) a od 29.11.2021 (povinný režim OTP na pracovisku).
  Príloha k oznámeniu o začatí zisťovacieho konania "RIÚS Trenčianskeho kraja na roky 2014-2020", tabuľka 13 - Zoznam projektových zámerov RIÚS/IÚS UMR v rámci iných programov
  Oznam Rímskokatolíckej farnosti Dolná Mariková k individuálnej pastorácii veriacich.
  Súhrnná informácia ÚVZ SR o podmienkach domácej izolácie pozitívne testovaných na COVID-19 a karantény ich úzkych kontaktov.
  Vývoj epidemiologickej situácie v okrese Považská Bystrica k 01.12.2021, zdroj RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici.
  Upozornenie spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. na možné nebezpečenstvo vzniku požiaru pri vývoze komunálneho odpadu.
  Vyhláška RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici č. 282 z 02.12.2021 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby v zariadeniach pre deti a mládež v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava účinná od 06.12.20
  Oznámenie Štatistického úradu SR o štatistickom zisťovaní rodinných účtov (účelom o. i. je získanie informácií o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností) v období od 07.12.2021 do 12.01.2023.
  Uznesenie Vlády SR č. 735 z 08.12.2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., účinnosť od 10.12.2021
  Vyhláška ÚVZ SR č. 290 z 09.12.2021 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, účinnosť od 10.12.2021 a 25.12.2021.
  Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Klieština dňa 22.12.2021.
  Zmena plánu kultúrno-spoločenských a športových akcií v obci Klieština v roku 2021.

2020

  Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Klieština v roku 2020
  E-mailová adresa obce na elektronické doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
  Pomôžme 6 ročnému dievčatku z našej obce s diagnostikovaným onkologickým ochorením – neuroblastóm ľavej obličky a nadobličky s metastázou za ľavým očkom a na chrbátiku pri stavci.
  Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Klieština dňa 21.2.2020
  Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2019
  Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií organizovaných obcou v roku 2020
  Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9.3.2020 ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (COVID 19)
  Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020 ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrení pri ohrození verejného zdravia (COVID 19)
  Uznesenie Vlády SR č. 11 z 11.3.2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie Slovenskej republiky dňa 12.3.2020 od 06.00 hod.
  Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe zo dňa 9.3.2020
  Informácie pre občanov ku COVID-19 spracovaný odborníkmi pracujúcimi v diagnostických laboratóriách v Bratislave dňa 11.3.2020
  Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platné od pondelka 16.3.2020 týkajúce sa klientských centier na Okresných úradoch
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia o zákaze a obmedzení prevádzok s účinnosťou od 16.3.2020
  Zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia o zákaze a obmedzení prevádzok zo dňa 16.3.2020
  Infografiky z MZ SR pre COVID-19, ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, prípadne ako konať v prípade podozrenia nákazy.
  Infografiky z MZ SR pre COVID-19, ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, prípadne ako konať v prípade podozrenia nákazy.
  Infografiky z MZ SR pre COVID-19, ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, prípadne ako konať v prípade podozrenia nákazy.
  Infografiky z MZ SR pre COVID-19, ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, prípadne ako konať v prípade podozrenia nákazy.
  Uznesenie Vlády SR č. 115 z 18.3.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia účinné od 19.3.2020 od 06.00 hod.
  Usmernenie hlavného hygienika SR z 18.3.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 (piata aktualizácia)
  Upozornenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici na zákaz vypaľovania porastov, bylín, drevín a biologického odpadu.
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2733/2020 z 24.3.2020 o uzatvorení prevádzok pre každú nedeľu
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2778/2020 z 28.3.2020, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR z 24.3.2020 o uzatvorení prevádzok pre každú nedeľu
  Uznesenie Vlády SR č. 169 z 27.3.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2777/2020 z 29.3.2020 o uzatvorení maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby
  Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 č. OE/791/86973/2020 zo dňa 30.3.2020 (šiesta aktualizácia)
  Povedzme STOP podvodníkom - informačný leták Odboru prevencie kriminality kancelárie MV SR vydaný v súvislosti s prenosným ochorením COVID-19
  Pokyn starostu Obce Klieština č. 1/2020 k preventívnym opatreniam a minimalizovaniu šírenia prenosného ochorenia COVID-19
  Uznesenie Vlády SR č. 207 zo 6.4.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.
  Uznesenie Vlády SR č. 233 zo 16.4.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. s účinnosťou od 18.4.2020
  Povinnosť vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch
  ZASTAVME NÁSILIE aj v čase izolácie - informačný leták Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie a Národného koordinačného centra pre riešenie problematiky násilia na deťoch
  Využite možnosť bezplatnej donáškovej služby liekov a zdravotných pomôcok až domov v rámci prijímaných opatrení na minimalizovanie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 - každý PIATOK
  Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Klieština dňa 15.5.2020
  Zmena plánu kultúrno-spoločenských a športových akcií organizovaných obcou v roku 2020
  Oznámenie Úradu vlády SR o skončení núdzového stavu od 00.00 hod. dňa 14.06.2020 a Uznesenie vlády SR č. 366 z 10.06.2020.
  Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Klieština dňa 14.8.2020
  Informácie pre občanov k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v rokoch 2020 až 2021.
  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 11.8.2020 od 13.00 hod. do odvolania
  Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 25.8.2020 08:00 hod.
  Všeobecné informácie o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2020-2021 - tlačová správa za Trenčiansky kraj
  Uznesenie Vlády SR č. 587 z 30.9.2020 o vyhlásení núdzového stavu na postihnutom území SR dňom 1.10.2020 na obdobie 45 dní
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7694/2020 z 30.9.2020 pri ohrození verejného zdravia účinné od 1.10.2020
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7852/2020 zo dňa 29.9.2020 účinné od 1.10.2020
  Odporúčanie hasičov počas vykurovacej sezóny
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7694/2020 z 30.09.2020 s účinnosťou od 1.10.2020
  Výzva Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Púchove v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 s účinnosťou od 15.10.2020 od 06.00 hod.
  Oznam pre občanov k sláveniu verejných svätých omší vo Farnosti Dolná Mariková počas pandémie COVID-19 s účinnosťou od 15.10.2020
  Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Klieština dňa 23.10.2020
  Všeobecné informácie o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2020-2021 - tlačová správa za Trenčiansky kraj z 19.10.2020
  Uznesenie Vlády SR č. 678 z 22.10.2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu
  Aktuálne opatrenia vlády SR platné od 24.10.2020
  Celoplošné testovanie obyvateľov v obci KLIEŠTINA
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 19.11.2020 07:30 do 19.11.2020 20:30
  Oznámenie zmeny v autobusovom spojení platnom od 30.10.2020
  Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
  Celoplošné testovanie v obci Klieština na COVID-19 dňa 8.11.2020 - II. kolo
  Uznesenie Vlády SR č. 704 zo 4.11.2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu
  Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 20/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
  Oznam pre občanov k sláveniu svätých omší vo Farnosti Dolná Mariková s účinnosťou od 16.11.2020
  Celoplošné testovanie občanov v obci Klieština na COVID-19 - poďakovanie
  Celoplošné testovanie obyvateľov v obci KLIEŠTINA III. kolo
  Informačný leták Hasičského a záchranného zboru o ochrane pred požiarmi v čase Vianoc a novoročných sviatkov.
  Informačný leták Hasičského a záchranného zboru pri používaní zábavnej pyrotechniky v čase Vianoc a novoročných sviatkov.
  Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Klieština z dôvodu hodného osobitného zretaľa
  Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Klieština dňa 18.12.2020
  Vyhláška RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici zo dňa 10.12.2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov,Ilava.
  Tlačová správa Stredoslovenskej distribučnej a.s. o možnosti vybavenia elektrickej prípojky prostredníctvom novej online služby.
  Vyhláška RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici zo dňa 17.12.2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava s účinnosťou od 19.12.2020.
  Uznesenie vlády SR č. 807 z 29.12.2020 o predĺžení trvania núdzového stavu na celom území SR, ktoré končí uplynutím 10.1.2021.
  Uznesenie vlády SR č. 808 z 31.12.2020 o prijatých opatreniach účinných od 1.1.2021 a končiacich uplynutím 24.1.2021.

2019

  E-mailová adresa obce na elektronické doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
  Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR rok 2019
  E-mailová adresa obce na elektronické doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
  Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR v roku 2019
  Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR v roku 2019
  Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
  Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
  Postup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
  Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2018
  Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
  Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
  Zoznam kandidátov na prezidenta SR vo voľbách prezidenta SR dňa 16.3.2019
  E-mailová adresa obce na elektronické doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
  Povinnosti občana pri čipovaní psov
  Postup pri úhrade za čipovanie psa
  Vzor č. 1 k postupu pri úhrade za čipovanie psa
  Vzor č. 2 k postupu pri úhrade za čipovanie psa
  E-mailová adresa obce na elektronické doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
  Povinnosť vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch
  Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č. 180/2014 Z.z.
  TAXANA plagát - výzva na podávanie žiadostí eKasa.
  Oznámenie o povinnosti online napojenia pokladníc na Finančnú správu.
  Zvýšme úroveň triedenia odpadu v našej obci
  E-mailová adresa obce na doručenie žiadosti o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce Klieština, ktorý sa v čase volieb do NR SR v roku 2020 bude zdržiavať mimo územia SR
  Informácie k voľbe poštou voličom, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb do NR SR v roku 2020 sa budú zdržiavať mimo jej územia
  Upozornenie OR HaZZ v Považskej Bystrici na povinnosť čistenia a kontroly komínov
  Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR v roku 2020
  Informácie pre voliča pre voľby do NR SR dňa 29.2.2020 - právo voliť a právo byť volený
  Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do NR SR v roku 2020
  Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR v roku 2020
  Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb do NR SR v roku 2020
  E-mailová adresa obce na elektronické doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
  Dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR na projekt Hasičská garáž Klieština - plagát

Informácie pre občanov

  Pošta Dolná Mariková
  Informačný leták - separovanie odpadu
  Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
  Informácie pre voliča - komunálne voľby 2018
  Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb
  Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasedujúce volebné obdobie 2018-2022
  Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
  Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva Klieština
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Klieština
  Informácia o úspechu žiadosti o dotáciu na výstavbu Hasičskej garáže
  Upozornenie
  Rozvoz chleba-zimné obdobie
  Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Klieština
  Rozhodnutie o získaní finančných prostriedkov na dom smútku v Klieštine
  Informácia o úspechu žiadosti o dotáciu na výstavbu nového domu smútku
  Nový dom smútku v Klieštine