Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 18)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
134/2023 Dodatok č. 1 k dohode č. 23/11/054/90 upravuje pre zamestnávateľa zmenu lehoty na doloženie dochádzky ZUoZ na prvý prac. deň po uplynutí kalendár. mesiaca za ktorý bola aktivácia vykonávaná. Odb.: Klieština
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
0 €
15/001/23 Poskytnutie úveru vo výške 120.000 Eur na predfinancovanie NFP na projekt s názvom „Klieština – Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba“ s možnosťou refundácie. Odb.: Klieština
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
120 000 €
110/2023 Poskytnutie dotácie v sume 1400 Eur na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Klieština. Odb.: Klieština
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
106/2023 Dodatok č. 1 k dohode č. 23/11/054/129 upravuje zmenu lehoty na doloženie dochádzky oprávneného žiadateľa v kalendárnom mesiaci v ktorom sa vykonáva aktivačná činnosť v rámci projektu PUPN. Odb.: Klieština
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
0 €
309070AHC7 Poskytnutie NFP na spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022. Odb.: Klieština
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
16 282.71 €
79/2023 Vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutie finančného príspevku príjemcovi ak o príspevok požiadal. Odb.: Klieština
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
0 €
24/2022 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to 1 ks tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1. Odb.: Klieština
Dod.: SR - Štatistický úrad SR
0 €
68/2023 Vykonávanie aktivácie a zaškolenie uchádzačov o zamestnanie za účelom získania a obnovy pracovných návykov a poskytnutie príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa. Odb.: Klieština
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
0 €
8/2023 Zmena a doplnenie zmluvy o nájme lesných pozemkov - zmena označenia zmluvných strán, predĺženie doby nájmu na dobu určitú a úprava niektorých práv a povinností zmluvných strán. Odb.: Lesy Slovenskej republiky, š.p.
Dod.: Klieština
0 €
2022/1186 Záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v čl. II tejto dohody, a to prostredníctvom osôb podľa §1 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z.z. nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. Odb.: Klieština
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
0 €
2022/1212 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti tak, aby uchádzači o zamestnanie vykonávanými prácami získali, udržiavali, prehĺbili alebo zvýšili si odbor. zručnosti, prakt. skús. a prac. návyky Odb.: Klieština
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
0 €
183/2022 Audit účtovnej závierky k 31.12.2021, overenie výročnej správy za rok 2021, overenie dodržiavania povinností v zmysle zák. č. 583/2004 Z.z.. Odb.: Klieština
Dod.: CREDIT AUDIT, s.r.o.
600 €
178/2022 Úprava ceny Licencie na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých. Odb.: Klieština
Dod.: 3W Slovakia
82.80 €
148/2022 Stavebné práce na stavbe "Klieština - Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba. Odb.: Klieština
Dod.: OSMONT elektromontáže, s.r.o.
165 788.29 €
22052701/PP Zabezpečenie verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Klieština – Dom smútku - prestavba. Odb.: Klieština
Dod.: MP Profit PB, s.r.o.
600 €
87/2022 Dohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán pri elektronickom zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej pobočky, softvérového vybavenia zdravotnej poisťovne Dôvera a.s. Odb.: Klieština
Dod.: DȎVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
0 €
"82/2022" Odstúpenie od zmluvy o dielo predmetom ktorej bola realizácia stavebných prác na stavbe "Klieština-Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia-prestavba". Odb.: Klieština
Dod.: Inžiniering MH, s.r.o.
148 831.85 €
1422 116 Poskytnutie dotácie v sume 1400 Eur na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce. Odb.: Klieština
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
Generované portálom Uradne.sk