Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 31)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3849336821 Zmluva upravuje ročné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na zdraví alebo usmrtení, vecnú škodu, ušlý zisk a právne zastúpenie. Odb.: Klieština
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
33.71 €
23/11/010/28 Upravuje záväzok obce realizovať činnosť špecifikovanú v dohode prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorých účasť zabezpečí ÚPSVaR. Odb.: Klieština
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
0 €
KRHZ-TN-VO-246-019/2023 Bezplatný prevod hnuteľných vecí vo vlastníctve SR v správe MV SR a to súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky. Odb.: Klieština
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
214/2023 Dodatkom č. 3 sa zavádza nový harmonogram vývozu jednotlivých zložiek triedeného zberu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve a ktorý nahrádza pôvodný harmonogram vývozu - prílohu č. 1. Odb.: Klieština
Dod.: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
0 €
213/2023 Audit účtovnej závierky k 31.12.2022, overenie výročnej správy za rok 2022, overenie dodržiavania povinností v zmysle zák. č. 583/2004 Z.z. Odb.: Klieština
Dod.: CREDIT AUDIT, s.r.o.
600 €
212/2023 Upravuje povinnosť dodáv. zasielať objednáv. informáciu o množstvách triedených zložiek KO za daný mesiac, povinnosť objednáv. pri úhrade nákladov spojených s vývozom vytriedených zložiek KO. Odb.: Klieština
Dod.: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
0 €
RA-SNCA/20202504 Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať na základe zmluvy č. 12945/2023 zo dňa 19.09.2023. Odb.: Klieština
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
12945/2023 Bezodplatné poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb za podmienok upravených v zmluve v súlade s platnými certifikačnými politikami poskytovateľa. Odb.: Klieština
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
23/11/054/313 Vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí finančného príspevku príjemcovi ak o príspevok požiadal. Odb.: Klieština
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
0 €
VP/23/05983/001 Udelenie súhlasu – licencie obci Klieština podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. f) autorského zákona k hudobnej produkcii na podujatie so živou hudbou - obecné slávnosti konané dňa 29.07.2023. Odb.: Klieština
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
80.40 €
Dodatok č. 1 k zmluve č. 309070AHC7 Dodatok č. 1 mení dĺžku realizácie hlavných aktivít projektu na 9 mesiacov so začiatkom realizácie hlavných aktivít projektu 10.2023 a ukončením realizácie hlavných aktivít projektu 06.2024. Odb.: Klieština
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
14/4-7/2023 Záväzok zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „Úprava verejného priestranstva na cintoríne v Klieštine". Odb.: Klieština
Dod.: AKTIV PRO, s.r.o
25 627.85 €
2409078341 Poistenie majetku obce a zodpovednosti za škodu. Odb.: Klieština
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
416.40 €
134/2023 Dodatok č. 1 k dohode č. 23/11/054/90 upravuje pre zamestnávateľa zmenu lehoty na doloženie dochádzky ZUoZ na prvý prac. deň po uplynutí kalendár. mesiaca za ktorý bola aktivácia vykonávaná. Odb.: Klieština
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
0 €
15/001/23 Poskytnutie úveru vo výške 120.000 Eur na predfinancovanie NFP na projekt s názvom „Klieština – Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba“ s možnosťou refundácie. Odb.: Klieština
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
120 000 €
110/2023 Poskytnutie dotácie v sume 1400 Eur na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Klieština. Odb.: Klieština
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
106/2023 Dodatok č. 1 k dohode č. 23/11/054/129 upravuje zmenu lehoty na doloženie dochádzky oprávneného žiadateľa v kalendárnom mesiaci v ktorom sa vykonáva aktivačná činnosť v rámci projektu PUPN. Odb.: Klieština
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
0 €
309070AHC7 Poskytnutie NFP na spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022. Odb.: Klieština
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
16 282.71 €
79/2023 Vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutie finančného príspevku príjemcovi ak o príspevok požiadal. Odb.: Klieština
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
0 €
24/2022 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to 1 ks tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1. Odb.: Klieština
Dod.: SR - Štatistický úrad SR
0 €
Generované portálom Uradne.sk