Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 36)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
84/2024 Zabezpečenie komplexného vedenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj sledovania s tým spojeného legislatívneho procesu a zmien. Odb.: Klieština
Dod.: Jozef Kozák
12 €
67/2024 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v sume 1400 Eur na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Klieština. Odb.: Klieština
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
65/2024 Vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť príjemcovi ak o príspevok požiadal v rámci projektu PUPN 2. Odb.: Klieština
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
339.12 €
2023/554 Poskytnutie dotácie zo zdrojov Ministerstva financií SR vo výške 4.480,- Eur na projekt s názvom „Protipovodňové opatrenia, výmena kanalizačnej rúry“. Odb.: Klieština
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
4 480 €
274/2023 Zmluva upravuje poskytovanie služieb pri zabezpečovaní kybernet. bezpečnosti a spolupráci pri sprac. osob. údajov vo vzťahu k povinn. zabezp. kyber. bezp. v zmysle platnej legislat. SR a EÚ. Odb.: Klieština
Dod.: BROS Computing, s.r.o.
150 €
3849336821 Zmluva upravuje ročné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na zdraví alebo usmrtení, vecnú škodu, ušlý zisk a právne zastúpenie. Odb.: Klieština
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
33.71 €
23/11/010/28 Upravuje záväzok obce realizovať činnosť špecifikovanú v dohode prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorých účasť zabezpečí ÚPSVaR. Odb.: Klieština
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
0 €
KRHZ-TN-VO-246-019/2023 Bezplatný prevod hnuteľných vecí vo vlastníctve SR v správe MV SR a to súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky. Odb.: Klieština
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
214/2023 Dodatkom č. 3 sa zavádza nový harmonogram vývozu jednotlivých zložiek triedeného zberu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve a ktorý nahrádza pôvodný harmonogram vývozu - prílohu č. 1. Odb.: Klieština
Dod.: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
0 €
213/2023 Audit účtovnej závierky k 31.12.2022, overenie výročnej správy za rok 2022, overenie dodržiavania povinností v zmysle zák. č. 583/2004 Z.z. Odb.: Klieština
Dod.: CREDIT AUDIT, s.r.o.
600 €
Generované portálom Uradne.sk