Všeobecné záväzné nariadenia

  VZN č. 4/2012 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností, miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady
  č. 1/2010 obce o vylepovaní plagátov v obci Klieština
  VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Klieština č. 1/2014
  VZN č. 2/2012 o podmienkach držania a vodenia psov
  Všeobecno-záväzné nariadenia obce Klieština č. 3/2012 o verejnom poriadku obce Klieština
  VZN obce Klieština č. 2/2014 zo dňa 12.11.2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností, miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klieština
  Všeobecne-záväzné nariadenie č. 3/2014 zo dňa 10.12.2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností, miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klieština
  Dodatok č. 1 k Všeobecne-záväzné nariadenie č. 3/2014 zo dňa 10.12.2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností, miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klieština
  Dodatok č. 1 k VZN obce Klieština o likvidácii a nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Klieština a o zmene a doplnení VZN č. 1/91 o miestnych poplatkoch č. 3/2001
  Všeobecne záväzné nariadenie obce Klieština č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klieština
  Dodatok č. 2 k Všeobecne-záväzné nariadenie č. 3/2014 zo dňa 10.12.2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti, miestnych daní a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Klieština
  Všeobecne záväzné nariadenie obce Klieština č. 1/2018 o organizácii referenda
  Všeobecne záväzné nariadenie obce Klieština o poskytovaní sociálnych služieb
  Dodatok č. 3 k VZN obce Klieština č. 3/2014 zo dňa 10.12.2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností, miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klieština
  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Klieština č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Klieština
  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Klieština č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Klieština
  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klieština č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klieština.
  Všeobecne záväzné nariadenie obce Klieština č. 1/2021 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Klieština.
  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klieština č. 1/2021 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Klieština.