Archív zmlúv

2022

2021

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 15/001/21 uzatvorená s Prima banka Solvensko a.s.
Kúpna zmluva uzatvorená podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka - Jaroslav Koštialik
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka so Štatistickým úradom SR.
Zmluva č. 1421 135 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka.
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka, darca Marián Bačík, obdarovaný obec Klieština.
Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 65/A/2021 - APX, k.s.
Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu č. 21013 - Novo Funding s.r.o.
Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka - Ing. Viliam Paholík
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb - LEGAL POINT s.r.o.
Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2021-0269 - DataCentrum územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Licenčná zmluva uzavretá podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon - TENDERnet, s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení so spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. na vývoz komunálneho odpadu v obci Klieština.
Zmluva na poskytnutie služieb na zber komodít z odpadu uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch s Ing. Pavol Belobrad - obchod a výroba
Dohoda č. 21/11/010/8 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších.zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dohoda č. 21/11/012/6 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2020

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 27.6.2016 s NATUR-PACK a.s.
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluva č. 1420 120 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaa
Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 20/A/2020 - APX, k.s
Dodatok k zmluve so Slovak Telekom a.s. o poskytovaní verejných telefónnych služieb - predĺženie platnosti zmluvy pevná linka
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve s Enviropol SK s.r.o.
Dohoda č. 20/11/054/156 uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 20/11/010/15 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zmluva s ASEKOL SK, s.r.o. o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Dohoda č. 20/11/012/48 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súl. s §13 a nasl. zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §262 ods. 1 v spojení s §269 ods. 2 Obchod. zák.
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074TN220036
Kolektívna zmluva so Základnou organizáciou SLOVES pre obecné úrady so sídlom v Prečíne
Dodatok č. 1 ku Kolektívna zmluva so Základnou organizáciou SLOVES pre obecné úrady so sídlom v Prečíne
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ustanovenia § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka so Štatistickým úradom SR
Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytnutíe služieb uzatvorenej dňa 01.09.2017 podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o grantovom účte
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074TN220036
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 27.6.2016 s NATUR-PACK a.s.
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074TN220036
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb uzatvorenej podľa §536 a nasl. Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
Dohoda číslo 19/11/52A/28 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
Dohoda číslo 19/11/054/21 o zabezpečení podmienok na zapracovanie za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovanie u zamestnávateľa v rámci národného projektu "REŠTART"
Dohoda č. 1/2019 o dobrovoľníckej činnosti podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 149 206 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dohoda číslo 19/11/50J/11 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50J
Dohoda č. 2/2019 o dobrovoľníckej činnosti podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov - Belakustik
Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 19/A/2019
Zmluva č. 2019/0475 o poskytnutí dotácie z rozpočtu TSK
Zmluva o výpožičke hasičského automobilu IVECO CAS 15 č. KRHZ-TN-186-038/2019
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201914225 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Dohoda č. 19/11/012/41 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 19/11/010/45 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 3/2019 o dobrovoľníckej činnosti podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 4/2019 o dobrovoľníckej činnosti podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 5/2019 o dobrovoľníckej činnosti podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Zmluva o zriadení vecného bremena Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci pre výkon funkcie zodpovednej osoby
Zmluva o výkone štatutárneho auditu - APX, k. s.
Zmluva o výpožičke podperných bodov
Dohoda o spolupráci - Stedoslovenská distribučná, a.s.
Dodatok č. 2 k zmluve o úvere č. 15/012/09- Dexia Komunál univerzálny úver
Zmluva o dielo-rekonštrukcia miestnej komunikácie a priepustu
Zmluva o dielo - Hasičský a záchranný zbor
Kúpna zmluva - Ing. Andrej Dubec
Zmluva o poskytnutí dotácie - Hasičská garáž
Zmluva o zabezpečení autobusového spojenia
Dodatok k zmluve o predĺženie platnosti zmluvy-Telekom a.s. pevná linka
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu na zhodnotenie

2017

Zmluva na údržbu káblového distribučného systému v obci Klieština
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 13/2010 zo dňa 3.6.2010 o separovanom zbere
Dohoda číslo 11/§52/2017 o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
Zmluva o dielo na rekonštrukciu miestnych komunikácii v k. ú. Klieština
Zmluva - pasportizácia hrobových miest
Zmluva o úvere - Prima Banka Slovensko a. s.
Zmluva o dielo-Klieština-Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia-prestavba
Zmluva - Technické služby v obci Klieština

2015, 2016

Zmluva-DataCentrum
Zmluva so SSE Žilina - VO
Zmluva so SSE Žilina - Obecný úrad
Zmluva so SSE Žilina-prípojka na cintorín
Zmluva - Miloš Čálik, Klieština 49
Zmluva - vývoz komunálneho odpadu
Dodatok č. 1. k Zmluve na vývoz kom. odpadu z 13.12.2011
Dodatok č. 2. k Zmluve na vývoz kom. odpadu z 13.12.2011
Dodatok č. 3. k Zmluve na vývoz kom. odpadu z 13.12.2011
Zmluva na zneškodnenie komun. odpadu - Chudovský a. s
Klieština - zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Zmluva o auditorskom overení č. 29/2016
Zmluva o spoluprácii pri zbere použitého šatstva
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
Dodatok k Dexia Komunál univerzálnemu úveru, Zmluve o úvere č. 15/012/09 zo dňa 09.06.2009
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Zámenná zmluva na pozemok medzi obcou Klieština a p. Ľubomírom Ištokom

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Dodatok k úverovej zmluve
Dodatok k úverovej zmluve č. 1
Nájomná zmluva - Miroslav Ištok
Nájomná zmluva - Ivana Ištoková
Nájomná zmluva - Jozef Balážik
Nájomná zmluva - Pavol Koštialik
Nájomná zmluva - Gašpar Bačík
Nájomná zmluva - Renáta Kušnieriková
Nájomná zmluva - Patrik Kušnierik
Nájomná zmluva - Lukáš Kušnierik
Nájomná zmluva - Jozef Kušnierik
Nájomná zmluva - Anna Kocmaníková
Nájomná zmluva - Hybnárová Mária
Nájomná zmluva - Augustín Ištok
Nájomná zmluva - Margita Galovičová
Nájomná zmluva - Milan Balážik
Nájomná zmluva - Jozef Kožúrik
Nájomná zmluva - Pavol Katuninec
Nájomná zmluva - Mária Chmulíková
Nájomná zmluva - Mária Kucejová
Nájomná zmluva - Sidónia Martečíková
Nájomná zmluva - Miroslav Ištok
Nájomná zmluva - Florian Galus
Nájomná zmluva - Eva Kondrková
Nájomná zmluva - Alena Bačíková
Nájomná zmluva - Jana Ištoková
Nájomná zmluva Milan Chodúr
Nájomná zmluva - Ľudmila Babiarová
Zmluva o výpožičke - dodatok Lesy SR
Zmluva o výpožička - Lesy SR
Zmluva o dielo č.1/2011
Zmluva o dovávke a distribúcii elektrickej energie Obec Klieština
Dodávka a distribúcia elektrickej energie- verejné osvetlenie
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
Úverová zmluva č. 110621-2013
Zmluva o dielo - Elmilk Vráble
Zmluva o poskytovaní služie v Programe rozvoja vidieka SR 2007-2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dohoda
Zmluva o bežnom účte- dotačný účet
Obec Klieština - CEB
Zmluva o dielo - Intersystem
Zmluva o dielo - Profi Poľno
Dodatok k zmluve č. 1 o NFP
Zámenná zmluva - Daniel Randa