Verejné obstarávanie

Zadávanie zákaziek

2022

 • 07.08.2023 | 0.23 Mb
  Súhrnná správa o zákazkách za I. polrok roku 2023
 • 31.01.2023 | 0.23 Mb
  Súhrnná správa o zákazkách za II. polrok roku 2022
 • 31.07.2022 | 0.22 Mb
  Súhrnná správa o zákazkách za I. polrok roku 2022
 • 19.07.2022 | 0.25 Mb
  Výzva na predkladanie ponúk podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na zákazku s názvom: „Klieština – Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba – opakovanie“ po oprave chyby v písaní. Výzva po oprave chyby v pí
 • 12.07.2022 | 0.25 Mb
  Výzva na predkladanie ponúk podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na zákazku s názvom: Klieština – Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba - opakovanie. Výzva aj s prílohami k výzve sú zverejnené na portáli
 • 12.07.2022 | 0.02 Mb
  Krycí list ponuky k zákazke s názvom: Klieština - Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba – opakovanie
 • 12.07.2022 | 0.01 Mb
  Návrh na plnenie kritérií k zákazke s názvom: Klieština - Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba - opakovanie
 • 12.07.2022 | 0.09 Mb
  Výkaz, výmer k zákazke s názvom: Klieština - Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba - opakovanie
 • 12.07.2022
  Projektová dokumentácia k zákazke s názvom: Klieština - Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba - opakovanie
 • 12.07.2022 | 0.04 Mb
  Zmluva o dielo k zákazke s názvom: Klieština - Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba - opakovanie
 • 09.06.2022 | 0.25 Mb
  Výzva na predkladanie ponúk podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na zákazku s názvom: Klieština – Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba. Výzva aj s prílohami k výzve sú zverejnené na portáli www.ezakazky
 • 09.06.2022 | 0.02 Mb
  Krycí list ponuky k zákazke s názvom: Klieština - Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba
 • 09.06.2022 | 0.01 Mb
  Návrh na plnenie kritérií k zákazke s názvom: Klieština - Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba
 • 09.06.2022 | 0.09 Mb
  Výkaz, výmer k zákazke s názvom: Klieština - Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba
 • 09.06.2022
  Projektová dokumentácia k zákazke s názvom: Klieština - Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba
 • 09.06.2022 | 0.04 Mb
  Zmluva o dielo k zákazke s názvom: Klieština - Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba

2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zber a likvidáciu komunálneho odpadu pre obec Klieština
Výkaz výmer k výzve na predloženie cenovej ponuky na zber a likvidáciu komunálneho odpadu pre obec Klieština.

2019

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou - Spevnené plochy a úpravy terénu I. etapa - Úprava verejného priestranstva na cintoríne v Klieštine

2018

Výzva na predkladanie cenových ponúk - rekonštrukcia miestnej komunikácie a priepustu v k. ú. Klieština
Výkaz, výmer - rekonštrukcia miestnej komunikácie a priepustu v k. ú. Klieština

2017

Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia miestnych komunikácii
Výzva na predkladanie ponúk - Klieština-Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia-prestavba
Zmluva o dielo - Klieština-Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia-prestavba
Výkaz, výmer - Klieština-Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia-prestavba
Projektová dokumentácia - Klieština-Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia-prestavba
Výzva na predkladanie ponúk-Technické služby v obci Klieština
Návrh zmluvy-Technické služby v obci Klieština
Výkaz pre nacenenie - Technické služby v obci Klieština

2016

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Manažment projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
Zápisnica o vyhodnotení prieskumu trhu - Manažment projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
Oznámenie výsledku výberového konania
Podklady k spracovaniu cenovej ponuky - projektové práce na dom smútku
Zápisnica - projektové práce na vypracovanie projektovej dokumentácie na dom smútku
Oznámenie výsledku výberového konania - projektové práce na dom smútku