Verejné obstarávanie

Zadávanie zákaziek

2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zber a likvidáciu komunálneho odpadu pre obec Klieština
Výkaz výmer k výzve na predloženie cenovej ponuky na zber a likvidáciu komunálneho odpadu pre obec Klieština.

2019

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou - Spevnené plochy a úpravy terénu I. etapa - Úprava verejného priestranstva na cintoríne v Klieštine

2018

Výzva na predkladanie cenových ponúk - rekonštrukcia miestnej komunikácie a priepustu v k. ú. Klieština
Výkaz, výmer - rekonštrukcia miestnej komunikácie a priepustu v k. ú. Klieština

2017

Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia miestnych komunikácii
Výzva na predkladanie ponúk - Klieština-Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia-prestavba
Zmluva o dielo - Klieština-Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia-prestavba
Výkaz, výmer - Klieština-Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia-prestavba
Projektová dokumentácia - Klieština-Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia-prestavba
Výzva na predkladanie ponúk-Technické služby v obci Klieština
Návrh zmluvy-Technické služby v obci Klieština
Výkaz pre nacenenie - Technické služby v obci Klieština

2016

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Manažment projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
Zápisnica o vyhodnotení prieskumu trhu - Manažment projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
Oznámenie výsledku výberového konania
Podklady k spracovaniu cenovej ponuky - projektové práce na dom smútku
Zápisnica - projektové práce na vypracovanie projektovej dokumentácie na dom smútku
Oznámenie výsledku výberového konania - projektové práce na dom smútku