Služby verejnosti

 • Overenie podpisu - 2,- EUR
 • Overenie listiny - 2,- EUR / strana

Miestny rozhlas 

 • predajcovia - 4,00 EUR
 • gratulácie - 1,50 EUR
 • podnikateľom - 10,50 EUR


Prenájom sály v kultúrnom dome ( promócie,svadby, oslavy )

 • letné obdobie: 30,- EUR
 • zimné obdobie: 50,- EUR

Prenájom sály v kultúrnom dome občanom, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt

 • letné obdobie: 40,- EUR
 • zimné obdobie: 60,- EUR

Prenájom sály v kultúrnom dome ( kar )

 • letné obdobie: 10,- EUR
 • zimné obdobie: 20,- EUR

Poplatky za hrobové miesta

Poplatky sú schválené na 15 rokov 

 • Jednohrob: 17,- EUR
 • Dvojhrob: 30,- EUR
 • Trojhrob: 40,- EUR
 • Štvorhrob: 50,- EUR
 • Päťhrob: 60,- EUR

Jednorázový poplatok za vstup na pohrebisko za účelom vykonávania stavebných a kamenárskych prác na jednom hrobovom mieste 5,- EUR.
Jednorázový poplatok za výkop hrobu pohrebnou službou 5,- EUR.

Poplatky za požičanie náradia

Za požičanie náradia ( miešačka, cirkulár ): 2,- EUR / deň
Za požičanie (rebrík, čerpadlo ): 1,- EUR / deň
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo že náradie (motorová kosačka a motorová píla sa nebude požičiavať ) 

Evidencia obyvateľstva 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má  byt, dom. Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na OcÚ miesto a začiatok trvalého pobytu. Za členov rodiny , prípadne za iných občanov, žijúcich v spoločnej domácnosti, môže nahlásiť trvalý pobyt člen rodiny, alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pričom však musí predložiť potrebné doklady. Občanov mladších ako 15 rokov a občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony prihlási na trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť svoj trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ich poverený zástupca. 

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb
 • rodný list dieťaťa
 • doklad o oprávnení užívať byt ( výpis z listu vlastníctva)
 • písomné potvrdenie majiteľa domu overené na matrike alebo písomný súhlas majiteľa domu podpísaný na evidencii obyvateľstva
 • tlačivo na trvalý pobyt poskytne pracovníčka evidencie obyvateľstva na OcÚ

Poplatky: bez poplatku

Prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, kde sa spravidla zdržiava a jeho predpokladaný pobyt bude trvať dlhšie ako 90 dní. Ak prechodný pobyt trvá i po skončení predpokladaného času , je občan povinný na evidencii obyvateľstva nahlásiť predĺženie prechodného pobytu. Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu trvania. Na prechodný pobyt sa môže občan prihlásiť najviac na 5 rokov.

Odhlásenie trvalého pobytu

V rámci SR po prihlásení občana na trvalý pobyt zašle pracovník evidencie obyvateľstva odhlasovací lístok príslušnému obecnému úradu, kde bol predtým občan prihlásený, teda občan sa iba prihlási na trvalý pobyt a nemusí navštíviť obecný úrad, kde bol predtým prihlásený. 

Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu

Evidencia obyvateľstva vydáva potvrdenie o trvalom pobyte pri vybavovaní občianskych preukazov pre 15 ročných

Potrebné doklady: rodný list

Poplatok: potvrdenie o pobyte 5- EUR

Pri predložení týchto dokladov pracovníčka evidencie obyvateľstva vypíše kartu o trvalom pobyte a vydá potvrdenie o trvalom pobyte.

Potvrdenie o trvalom pobyte k občianskemu preukazu z iných príčin - sťahovanie, uzavretie manželstva a iné občan obdrží od pracovníčky vypísané tlačivo k občianskemu preukazu - potvrdenie o pobyte.

Potrebné doklady  pri vybavovaní po sobáši: starý občiansky preukaz a sobášny list

Poplatok: 5,00 EUR

Potvrdenie o trvalom pobyte k žiadostiam

Potvrdenie o trvalom pobyte vystaví pracovníčka OcÚ občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady: občiansky preukaz 
Poplatok: 5,00 EUR

Pri potvrdeniach pre sociálne účely bez poplatku.