Vyhlásenie o prístupnosti

[Názov subjektu verejného sektora] má záujem zabezpečiť prístupnosť [svojho webového sídla/svojich webových sídel] [a] [svojej mobilnej aplikácie/svojich mobilných aplikácií] v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na [uveďte rozsah vyhlásenia – napr. webové sídla/mobilné aplikácie, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje, podľa potreby].

Stav súladu

a) [Toto/Táto] [Tieto] [webové sídlo/webové sídla] [mobilná aplikácia/mobilné aplikácie] [je] [sú]  v úplnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012

b) [Toto/Táto] [Tieto] [webové sídlo/webové sídla] [mobilná aplikácia/mobilné aplikácie] [je] [sú]  v čiastočnom súlade  so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na [prvky nesúladu] [a/alebo] [výnimky] uvedené nižšie.

c) [Toto/Táto] [Tieto] [webové sídlo/webové sídla] [mobilná aplikácia/mobilné aplikácie] nie [je] [sú]  v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012. [Prvky nesúladu] [a/alebo] [výnimky] sú uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

a)

1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

[Uveďte zoznam prvkov nesúladu webového sídla (sídel)/mobilnej aplikácie (aplikácií) a/alebo, opíšte, ktoré časti/obsah/funkcie ešte nie sú v súlade].

2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

[Uveďte zoznam prvkov nesúladu webového sídla (sídel)/mobilnej aplikácie (aplikácií) a/alebo, opíšte, ktoré časti/obsah/funkcie ešte nie sú v súlade].

b) neprimerané zaťaženie

[Uveďte zoznam neprístupných častí/obsahu/funkcií, na ktoré sa dočasne uplatňuje výnimka z dôvodu neprimeraného zaťaženia v zmysle článku 5 smernice (EÚ) 2016/2102]

c) obsah nespadá do rozsahu pôsobnosti platných predpisov

[Uveďte zoznam neprístupných častí/obsahu/funkcií, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti platnej legislatívy].

[Uveďte prípadné prístupné alternatívy].

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované [dátum].

[Uveďte metódu vypracovania vyhlásenia (pozri článok 3 ods. 1 vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1523)].

Vyhodnotenie súladu [webového sídla/ webových sídel] [a] [mobilnej aplikácie/ mobilných aplikácií] s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané

a) samohodnotením

b) posúdené treťou stranou, napr. osvedčenie

c) akékoľvek iné opatrenia, ktoré členské štáty považujú za primerané a ktoré poskytujú rovnakú záruku, že tvrdenia uvedené vo vyhlásení sú presné ]

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované [uveďte dátum poslednej revízie].

Spätná väzba a kontaktné informácie

[Opíšte mechanizmus spätnej väzby a uveďte odkaz na tento mechanizmus, ktorý sa má použiť na upovedomenie daného subjektu verejného sektora o problémoch z hľadiska súladu a na vyžiadanie informácií a obsahu, ktoré sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice].

[Uveďte kontaktné informácie príslušných subjektov/útvarov/osôb, ktoré sú zodpovedné za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci mechanizmu spätnej väzby].

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

VOLITEĽNÝ OBSAH

Do vyhlásenia o prístupnosti možno podľa uváženia doplniť tento voliteľný obsah:

1. vysvetlenie záväzku subjektu verejného sektora zabezpečiť digitálnu prístupnosť, napríklad:

  • zámer dosiahnuť vyššiu úroveň prístupnosti, než vyžaduje legislatíva,
  • nápravné opatrenia, ktoré sa prijmú na riešenie neprístupného obsahu webových sídel a mobilných aplikácií, vrátane časového harmonogramu ich zavedenia,

2. formálne schválenie (na administratívnej alebo politickej úrovni) vyhlásenia o prístupnosti;

3. dátum spustenia daného webového sídla a/alebo mobilnej aplikácie;

4. dátum poslednej aktualizácie daného webového sídla a/alebo mobilnej aplikácie po zásadnej revízii obsahu;

5. odkaz na hodnotiacu správu (ak je k dispozícii), a najmä informáciu o tom, či je webové sídlo alebo mobilná aplikácia uvedené ako „a) v úplnom súlade“;

6. dodatočná telefonická podpora pre osoby so zdravotným postihnutím a podpora používateľov podpornými technológiami;

7. akýkoľvek iný obsah, ktorý sa považuje za vhodný.