Štatistický úrad SR - zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov v období od 06. decembra 2022 do 12. januára 2023.

 07.12.2022

O Z N A M

          Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.   

Zisťovanie sa uskutoční v období od 06. decembra 2022 do 12. januára 2023.

          Nakoľko do uvedeného štatistického zisťovania bola vybraná aj naša obec, v uvedenom období navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré občania v rámci zisťovania poskytnú  sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu  dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

          Podrobnejšie informácie sa môžu občania dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky u Ing. Zuzany Kolárovcovej na tel. čísle 032/7460292, 0905929706, vedúcej oddelenia, adresa: Kniežaťa Pribinu 28, 911 54 Trenčín.Zoznam aktualít:

1 2 >