Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Klieština dňa 29.05.2023

 22.05.2023

O Z N Á M E N I E

          Starosta obce Klieština v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Klieština, ktoré sa bude konať dňa 29. mája 2023 (pondelok) o 17.30 hod. v sále kultúrneho domu na Obecnom úrade v Klieštine.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Klieština konaného dňa 28.02.2023.
 4. Správa o činnosti komisie zriadenej podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
 5. Žiadosť Bc. Martina Blaška o zámenu pozemku registra KNE parc. č. 203/2 o výmere 6 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Bc. Martin Blaško, za pozemok - novovytvorenú parcelu o výmere 5 m2, odčlenenú od pozemku – parcely registra KNE parc. č. 197, druh pozemku ostatná plocha, vlastník obec Klieština.
 6. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce za rok 2022.
 7. Rôzne.
  1. Informácia o konaní kultúrno – spoločenských akcií „Stavanie mája“, „Deň matiek“ a o zmene termínu konania kultúrno – spoločenskej akcie „Obecné slávnosti“.
  2. Informácia o pripravovaných výzvach Miestnej akčnej skupiny Naše Považie súvisiacich s prepočtom alokácií pre verejný sektor.
  3. Informácia o podpísaní zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Bratislava o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom „Úprava verejného priestranstva na cintoríne v Klieštine“ na základe výzvy MAS Naše Považie.
  4. Informácia o podaní žiadosti na Pôdohospodársku platobnú agentúru o možnosť vykonania nového verejného obstarávania v rámci projektu s názvom „Úprava verejného priestranstva na cintoríne v Klieštine“ realizovaného na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
  5. Informácia o odoslaní žiadosti o darovanie majetku štátu vo vlastníctve SR v správe MV SR – Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky.
 8. Diskusia.
 9. Záver.

        


Zoznam aktualít:

1 2 3 >