Dom smútku v obci po prestavbe.

 09.07.2023

Projekt: „Klieština – Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba“.

Dňa 08.06.2023 prebehla v obci Klieština kolaudácia zmeny stavby súpisné číslo 165 stavby

Klieština – Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba.

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.

Obci Klieština, ako prijímateľovi, bol na realizáciu projektu poskytnutý nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 120 000,00 EUR (slovom: jednostodvadsaťtisíc Eur), čo predstavuje 100% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu, z toho

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka : Európa

investuje do vidieckych oblastí

      prostriedky EPFRV :                90.000,00 EUR

      prostriedky ŠR SR   :               30.000,00 EURZoznam aktualít:

1 2 3 4 >